فریبا صادقی موحد

استادیار گروه روانپزشکی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: f.sadeghi.m@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل